Colofon

Wettelijke informatie

Overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden de gebruikers van de site “www.europapark-minecraft.eu“, “www.rulantica-minecraft.eu” en de online shop “europapark-minecraft.eu/shop” op de hoogte gebracht van de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van en het toezicht op de site:

Eigenaar: EPM Resort (hierna “wij”)
Deze website is op geen enkele wijze een officiële partner van Europa-Park GmbH, Rulantica GmbH of een van haar dochterondernemingen.
E-mail-adres: contact@europapark-minecraft.eu
Schepper: Agence Raid | Digitaal communicatiebureau
Verantwoordelijke publicatie: Jean-David LIDY
De voor de publicatie verantwoordelijke persoon is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.
Webmaster: Jean-David LIDY en Luka GARCIA
Host: Webstrator – 141 avenue de Lavaur 81100 Castres

Doel van het project

EPM Resort is een spelserver die het Europa-Park attractiepark en zijn waterwereld “Rulantica” zo goed mogelijk nabootst in het populaire kubusspel “Minecraft“. Het is een onofficieel project gemaakt en beheerd door Europa-Park fans zonder de actieve deelname van Europa-Park GmbH.

1. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten

Het gebruik van de website www.europapark-minecraft.eu impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld en de gebruikers van de site www.europapark-minecraft.eu wordt derhalve verzocht ze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gezien te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Wij kunnen echter besluiten de site te onderbreken voor technisch onderhoud en zullen trachten de gebruikers vooraf op de hoogte te brengen van de data en tijdstippen van de interventie.

De website www.europapark-minecraft.eu wordt regelmatig bijgewerkt door Jean-David LIDY en Luka GARCIA. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd: zij worden niettemin opgelegd aan de gebruiker, die wordt verzocht er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om er kennis van te nemen.

2. Beschrijving van de verleende diensten

De website www.europapark-minecraft.eu is bedoeld om informatie te verstrekken over de activiteiten van het Europa-Park & Rulantica project in Minecraft. Het is op geen enkele manier verbonden met Europa-Park GmbH of Mack International.

Wij streven ernaar zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken over www.europapark-minecraft.eu. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor weglatingen, onnauwkeurigheden en het niet bijwerken van informatie, hetzij door haarzelf veroorzaakt, hetzij door derde partners die informatie verstrekken.

Alle informatie op de website www.europapark-minecraft.eu wordt ter informatie verstrekt en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de website www.europapark-minecraft.eu niet volledig. Zij wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sedert zij op de markt is gebracht.

3. Contractuele beperkingen inzake technische gegevens

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade in verband met het gebruik van de site. Voorts verbindt de gebruiker van de site zich ertoe zich toegang tot de site te verschaffen met recente, virusvrije apparatuur en met een actuele browser.

4. Auteursrecht en inbreuk

Wij zijn voornemens in al onze publicaties de wetten op het auteursrecht te eerbiedigen. Indien het auteursrecht wordt geschonden, zullen wij het desbetreffende voorwerp na kennisgeving uit de publicatie verwijderen of het identificeren met het desbetreffende auteursrecht.

Alle op deze website genoemde en door derden beschermde handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn onderworpen aan de wettelijke bepalingen inzake het auteursrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaar. Het loutere feit dat zij worden vermeld, betekent niet dat handelsmerken niet worden beschermd door de rechten van derden.

De eigen inhoud, in het bijzonder in verband met Minecraft, beschikbaar op europapark-minecraft.eu, rulantica-minecraft.eu, europapark-minecraft.eu/shop is ons exclusieve eigendom. Niettemin gebruiken wij bepaalde afbeeldingen en teksten die het exclusieve eigendom zijn van de volgende ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan wij op geen enkele wijze partner zijn:

Europa-Park GmbH & Co. Mack KG;
Europa-Park GmbH & Co Hotelbetriebe KG;
Europa-Park GmbH & Co Shopping KG;
Europa-Park Freizeit- & Familienpark Mack KG;
Mack Media GmbH & CO. KG;
Mack Animation GmbH & Co. KG;
Mack Next GmbH & Co KG;

Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van het geheel of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of procédés, is verboden, behalve met onze voorafgaande schriftelijke toestemming op: contact@europapark-minecraft.eu

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Code de la Propriété Intellectuelle.

5. Beperking van de aansprakelijkheid

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan de uitrusting van de gebruiker bij toegang tot de site www.europapark-minecraft.eu, en die voortvloeit hetzij uit het gebruik van uitrusting die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 3, hetzij uit het optreden van een bug of een incompatibiliteit.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals verlies van markt of gemiste kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de website www.europapark-minecraft.eu.

Interactieve zones (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactzone) zijn beschikbaar voor de gebruikers. Wij behouden ons het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, alle inhoud te verwijderen die op deze site is geplaatst en die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming. Indien nodig behouden wij ons ook het recht voor de gebruiker burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in geval van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschappen, ongeacht de drager (tekst, foto’s, enz.).

6. Hyperlinks en cookies

De website www.europapark-minecraft.eu bevat een aantal hyperlinks naar andere websites. Wij zijn niet in staat de inhoud van de op deze wijze bezochte sites te controleren en kunnen daarvoor dan ook geen verantwoordelijkheid aanvaarden.
Het surfen op de www.europapark-minecraft.eu website kan leiden tot de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie vastlegt met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de latere navigatie op de site te vergemakkelijken, en zijn tevens bedoeld om verschillende metingen van de frequentie mogelijk te maken.

Het weigeren van de installatie van een cookie kan de toegang tot bepaalde diensten onmogelijk maken. De gebruiker kan zijn computer echter zo instellen dat de installatie van cookies wordt geweigerd.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website www.europapark-minecraft.eu is onderworpen aan het Franse recht. De bevoegde rechtbanken van Parijs zijn bij uitsluiting bevoegd.

8. De belangrijkste wetten in kwestie

Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, met name gewijzigd bij wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende informatietechnologie, bestanden en vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie.

9. Lexicon

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruik maakt van de bovengenoemde site.
Persoonsgegevens: “gegevens die, in welke vorm ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, de identificatie mogelijk maken van de natuurlijke personen waarop zij betrekking hebben” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).